سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا صیامی اصل – کارشناس ارشد زمی نشناسی مهندسی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران

چکیده:

سد گیوی یکی از مه مترین پروژههای در حال احداث در استان اردبیل است. توده سنگ ساختگاه را مجموع های از توده سن گهای آندزیتی مگاپورفیری، توف و یک لایه شیل در زیر تشکیل م یدهد که متعلق به زمان ائوسن م یباشند. کیفیت تودهسنگ در جناح راست در حد خوب تا خیلی خوب اما این شرایط در تکی هگاه چپ کاملاً متفاوت بوده و به علت هوازدگی شدید و دگرسانی هیدروترمالی در رده بد قرار دارد. با توجه به شرایط زمی نشناسی محل سد، جنس و کیفیت سنگ، میزاننفوذپذیری توده سنگ، سطح آب زیرزمینی و ملاحظات طراحی، پرده آ ببند به طول ۱۰۲ کیلومتر و تا عمقی که نفوذپذیریکمتر از ۳ واحد لوژن باشد، ادامه م ییابد. بر این اساس پرده آ ببند در تکی هگاه راست یک ردیفه تا عمق ۶۰ متر و در بستر تا عمق ۴۰ متر و در تکی هگاه چپ با توجه به ناهمگنی توده سنگ سه ردیفه و تا عمق ۱۷۰ متر است. در این تحقیق ابتدا ارزیابی ویژگ یهای آ بگذری آزمای شهای فشار آب، تفسیر و تحلیل این داد هها از روی کردارهای P-Q انجام شد هاست. پس از اینتحلی لها، میزان خورند سیمان در مقاطع و نواحی مختلف از لحاظ کمی و آماری بررسی و روند سیما نخوری، مقایسه سیما نخوری سر یهای پنجگانه انجام گرفت هاست. هم چنین کردارهای سطوح هم خورند سیمان برای گمانههای پرده آ ببندرسم و ارزیابی شد هاست. بررسیها نشان داد که مقادیر لوژن و خورند سیمان در جناح چپ نسبت به جناح راست بیشتر بوده و در جناح چپ نیمه بالایی نسبت به نیمه پایینی از مقدار خورند بالایی برخوردار است. ارزیابی آ بگذری گمان ههای کنترلینشان داد مقدار آ بگذری در جناح راست نسبت به جناح چپ کاهش یافته ولی هم چنان درصد بالایی از مقاطع در جناح چپبه معیار آ ببندی نرسید هاند.