سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا آراسته – دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران
اسد حجازی – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سوال اساسی است که براساس نتایج مطالعات انجام شده درزمینه بهره وری نظام آموزش عالی چه مولفه های حایز اهمیتی برای ارتقا بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به منظور ارتقای کیفی آنها مورد توجه قرارگرفته است دراین مطالعه پژوهشی روش پژوهش کیفی است و برای تحلیل اطلاعات از تحلیل متد استفاده شده است یافته های تحقیق اشاره دارد به طور کلی وجه اشتراک تحقیقات مورد مطالعه برای ارتقا بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه درمحورهای آموزشی مواردی نظیر توجه به ایجاد زمینه و بسترهای مناسب برای ارتقای اعضای هیئت علمی از بعد کمی و کیفی ایجاد محیط خلاق و نوآوری توجه به فناوری آموزشی شناسایی و رفع موانع برای استفاده از فرصت های مطالعاتی نشان میدهد درمحور پژوهش مواردی همچون تلاش برای پیشبرد بهتر پروژه های پژوهشی توسعه ارتباط عمیق و دوجانبه دانشگاه با صنعت توزیع هدف دار و بهینه اعتباارت تحقیقاتی در میان اساتید و اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از پژوهش به اعضای هیئت علمی اشاره شده است ودرمجموع عوامل سازمانی و خدمات اجتماعی مواردی نظیر انعطاف پذیری برای ایجادجو سازمانی همراه با خلاقیت و نوآوری کنترل بهینه در قالب ثبات نظم و ترتیب رفاه و آسایش اعضای هیئت علمی و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت اعضای هیئت علمی در نقشهای مدیریتی و انجمنهای صنفی و درابعاد بزرگتر خدمت به جامعه مورد توجه می باشد.