سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رحمت اله غلامی – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
ابو المحسن حاجی امیری – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
عیسی ارجی – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر رشد رویشی زیتون رقم سویلانا آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان و مکان با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار با دو عامل مالچ (کرت اصلی) در ۳ سطح پلی اتیلن، کاه و کلش و بدون مالچ(شاهد) و دور آبیاری (کرت فرعی) در ۳ سطح ۳ روز یکبار، ۶ روز یکبار و ۱۰ روز در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو شهرستان سرپل ذهاب به انجام رسید. در این تحقیق اعمال تیمارهای مختلف از فروردین ۱۳۸۷ بعد از استقرار نهالهای زیتون در خاک صورت گرفت. آزمایش در پاییز ۱۳۸۴ با کشت نهالهای زیتون رقم مذکور شروع شد و زما ن اعمال تیمارهای مختلف از فروردین ۱۳۸۷ بعد از استقرار نهالهای زیتون شروع و دو سال ادامه یافت. درختان کاشته شده در فاز رویشی (به علت عدم میو دهی درختان زیتون) مورد مقایسه قرار گرفتند. اندازه گیریها در مرحله فاز رویشی شامل ارتفاع نهال، قطر تنه و میزان رشد سالیانه (رشد فصل جاری) بود که در انتهای فصل رشد اندازه گیری و مقایسه گردیدند. سپس داده های آماری با استفاده از نرم افزار MSTAT-C مورد تجزیه و تحلیل قرا ر گرفت و مقایسه میانگی نها به روش دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که مالچ باعث افزایش ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری و تیمار بدون مالچ باعث کاهش مقدار ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری گردید از طرفی دور آبیاری ۳ روزه نیز باعث افزایش ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری و تیمار آبی ۱۰ روزه باعث کاهش مقدار ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری گردید اثر متقابل مالچ و دور آبیاری نیز بر روی صفات اندازه گیری شده در تیمارهای مختلف در سطح ۵ درصد معنی داری بوده به طوریکه بیشترین مقدار ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری مربوط به تیمار مالچ کاه و کلش و دور آبیاری ۳ روزه می باشد که می توان با استفاده از مالچهای کاه و کلش و نیز پلی اتیلن دور آبیاری را بدون صدمه به درختان زیتون به طور متوسط ۳ روز افزایش داد و از این طریق در مصرف آب آبیاری صرفه جویی کرد.