سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نجمه صباحی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه )نیمه حضوری(

چکیده:

دراین مطالعه رفتارخشک کردن میوه انبه درشرایط مختلف موردبررسی قرارگرفته ونتایج کارهای تجربی چندمحقق در این زمینه مقایسه شده است.خشک کردن میوه ها مانند انبه معمولاً در دماهای ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ و یا ۸۰ با سرعتهای مختلف هوا ۱/۸۰ و ۱/۹۱ متر برثانیه صورت می پذیرد.ضریب دیفوزیون موثرآب قطعات انبه تحت تأثیر این دماها وسرعت های هوای متفاوت قرار می گیرد.بطوریکه با افزایش دما وسرعت جریان هوا مقدار آن افزایش می یابد.علاوه براین تحت تأثیر رسیدن میوه نیز تغییر می کند.ضریب نفوذموثردر انبه های مختلف به دلیل تفاوت در خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آنها متفاوت است.ضریب دیفوزیون موثربااستفاده از قانون دوم فیک به دست می آید.وابستگی آن به دما توسط معادله آرنیوس تعیین می گردد.هرچقدر انرژی اکتیواسیون بیشتر باشد ضریب دیفوزیون کاهش یافته واز ازدست دادن رطوبت مشکل می شود. .منحنی های خشک کردن که از آزمایشات خشک کردن تحت شرایط کنترل شده به دست می آیند اطلاعات مفیدی را از مکانیسم انتقال رطوبت فراهم می کنندبرای تمام شرایط خشک کردن یک دوره سرعت نزولی بوسیله کاهش سریع سرعت خشک شدن مشخص می شود