سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن احمدی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه عمران، تهران، ایران
مهرداد خاکبیز – استادیار، دانشکده علوم وفنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایرا
مهدی امیدی – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مواد، اصفهان، ایران۳

چکیده:

در این تحقیق خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پایه سیمانی تقویت شده با نانولول ههای کربنی با روش میکرومکانیکال شبی هسازی شد. اثر پارامترهای مختلف مانند مدول سیمان، قطر داخلی نانولول هها، قطر خارجی نانولول هها، طول نانولول هها، شکل المان انتخاب شده، بر روی نتایج ب هدست آمده مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به منظور معتب رسازی این مدل، نتایج ب هدست آمده ازمدل با نتایج تجربی محققان مختلف مقایسه شده است. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت ، L/D قطر خارجی نانولول هها طول نانو لول هها، مدول ب هدست آمده برای نانوکامپوزیت افزایش م ییابد. با این وجود قطر داخلی نانولول هها چندان تأثیری بر روی مدول یانگ ندارد. مشاهده شد که نمودارهای مدول یانگEc بر حسب درصد حجمی نانولول هها به صورت خطی است. مقایسه نتایج تجربی با نتایج پیش بینی شده نشان داد که میزان E پیش بینی شده توسط مدل در بسیاری از موارد به نتایج تجربی ب هدست آمده توسط محققان مختلف نزدیک بوده و این نشان میدهد که مدل ارائه شده به خوبی م یتواند خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سیمان-نانولوله کربنی را پیش بینی نماید در حالی که مد لهای رایج که برای پیش بینی خواص ماکروکامپوزی تهای استفاده م یشود از دقت کافی برای پیش بینی خواص نانوکامپوزیت پایه سیمانی برخوردار نیستند