سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سودابه شهبا – دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سمیه شهبا –
سیما بارانی –

چکیده:

افزایش جمعیت و نیازهای بشری، سیاستهای تشویقی دولتها جهت توسعه صنعتی برای افزایش رفاه بشری را درپی داشته که خود سبب افزایش ضایعات و پسماندهای صنعتی و وارد شدن آنها به محیط زیست می شود. با توجه به اثرات و پیامدهایی که این پسماندها بر محیط زیست دارند، لزوم بکارگیری روشهای مدیریتی صحیح و اصولی جهت کاهش و کنترل اثرات بسیار حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه ای حاوی ۳۷ پرسش، اطلاعات مربوط به وضعیت موجود شهرک صنعتی شماره یک شهرستان سیرجان و نیز منشأ و میزان پسماندهای تولیدی بدست آمده، سپس با استفاده از راهنمای یونپ (UNEP) به تعیین کمیت و کیفیت پسماندهای صنعتی منطقه پرداخته و درنهایت راهکارهای لازم برای مدیریت صحیح این دسته از پسماندها ارائه شده است. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات و مطالعات تعیین کمیت و کیفیت پسماندهای شهرک صنعتی سیرجان نشان می دهد که سالانه ۲۷۷ تن مواد زائد جامد که بیش از ۴۵% آن پسماند صنعتی است در شهرک صنعتی مورد مطالعه تولید می شود که فاقد کنترل و مدیریت بوده و همراه سایر پسماندها به مرکز دفن پسماند های سیرجان انتقال داده شده و دفن می گردد. با توجه به اینکه مدیریت پسماندهای صنعتی به دلیل تفاوت در نوع و کیفیت آنها، با مدیریت پسماندهای شهری بسیار متفاوت است، بنابراین کنترل پسماندهای صنعتی مدیریتی جداگانه و متمایز می طلبد، لذا در این تحقیق راهکارهای مدیریت بهینه پسماندهای صنعتی بر حسب نوع صنایع مستقر در شهرک صنعتی شماره یک سیرجان ارائه شده است