سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی- مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چ
مهسا شاه مرادی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی- مالی
مهدی خلیل پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمدرضا رضایی – کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه سماء و آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

امروزه به جرأت می توان گفت که هر تصمیم مدیریت، آثار و نتایج مالی در پی داشته و به همین ج هت مدیریت برای اخذ هر تصمیمی به اطلاعات مالی نیازمند است. وظیفه تهیه این اطلاعات و پردازش آنها به عهده سیستم های اطلاعاتی حسابداری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی این مسئله است که آیا سیستم حسابداری موجود در شرکت پتروشیمی پارس جنوبی اطلاعات مورد نیاز را جهت تصمیم گیری مدیران فراهم می کند. این امر، در این پژوهش که جامعه آماری آن مدیران شرکت پتروشیمی پارس جنوبی می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش که ترکیب از روشهای کتابخانه ها و میدانی می باشد و از نظر زمانی از نوع تحقیقات مقطعی است، فرضیه ها به بررسی ویژگی های کفی سیستم اطلاعات حسابداری یعنی قابل فهم بودن، مربوط بودن، قابل اتکا بودن ، قابل مقایسه بودن و به موقع بودن پرداخته است. برای جمع آوری داده های این پژوهش از پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت و برای ارزیابی فرضیه ها از آزمون Z نرمال استفاده شده است. نتیجه حاصل از پژوهش گویان آن بود که سیستم حسابداری پتروشیمی پارس جنوب ویژگی های کیفی سیستم اطلاعاتی را در بر دارد.