سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم علی پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش علوم و صنایع غذایی
عسگر فرحناکی – دانشیار دانشگاه شیراز
مهسا مجذوبی – استادیار دانشگاه شیراز
فوژان بدیعی – عضو هیئت علمی و استادیار موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

چکیده:

از بین پارامترهای موثربرحجم پاپکورن رطوبت دانه ذرت ودمای فراینداز فاکتورهایی هستند که می توان آن ها در فرایند تولید دریک کارخانه تولید پاپ کورن تنظیم و بهینه نمود لذا دراین تحقیق تاثیر این دو پارامتر برحجم و دیگر خواص فیزیکوشیمیایی پاپ کورن تولیدی بررسی شد دردامنه رطوبت دانه ذرت ۲۰- ۱۰درصد و دامنه دمایی فرایند ۲۶۰-۱۶۰ درجه سانتی گراد نمونه های پاپکورن تولید وخواص فیزیکوشیمیایی شام لدانسیته بافت میزان رطوبت و فاکتورهای رنگ سنجی ارزیابی شد ازم تغیرهای مورد مطالعه تاثیر دمای فرایندبیشتر از تاثیر میزان رطوبت دانه ذرت بود با استفاده از داده های به دست آمده دراین تحقیق و نرم افزار Design Expert با روش سطح پاسخ مدلهای تجربی ارایه گردید که با ضرایب همبستگی مناسب قابلیت پیشگویی تاثیر میزان رطوبت دانه ذرت و دمای فرایند را برپارامترهای فوق دارا م باشند.