سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله تبرائی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ای
فرزاد پیاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکب

چکیده:

هرگونه فعالیت و ساخت و ساز جامعه بشری در طبیعت، سبب ایجاد تغییرات در اکوسیستم منطقه و خارج شدن وضعیت طبیعی محیط اطراف م یشود. یکی از مه مترین پروژ ههایی که اثرات زیست محیطی جدی را بر اکوسیستم منطقه تحمیل م یکند، سدسازی است. بررسی نشس تهای ناشی از تغییرات سطح آب زیرزمینی، تغییرات ارتفاعی آب مخزن و یا تغییر در مشخصات طراحی یک سد، همواره از معیارهای طراحی سدها به حساب م یآمد هاست، اما تاکنون شناسایی و نحوه تاثیر گذاری پارامترهای ذکر شده بر روی محیط زیست، مورد ارزیابی قرار نگرفته و به طور موثر در ارزیاب یهای زیست محیطی پروژ هها دخیل نشد هاست. در این کار تحقیقی با مد لسازی عددی سد مینودر توسط نر مافزارplaxisاثر تغییرات پارامترهای فوق الذکر را بر روی نشست پایین دست سد مورد بررسی قرار گرفت هاست. در ادامه تاثیر این تغییرات بر روی اکوسیستم و ملاحضات زیست محیطی مطالعه شده و مشکلات احتمالی به وجود آمده بیان شد هاست. در انتها نیز را هکارهایی جهت بهبود وضعیت کنونی ارائه شد هاست.