سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن ملکی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه صنعت آب و برق تهران
حسن سیدسراجی – استادیار دانشکده مهندسی آب دانشگاه صنعت آب و برق تهران

چکیده:

در این تحقیق پارامترهای نیترات و آمونیاک در بازههای مختلف دریاچه سد سپیدرود شبیه سازی می شود که از نرم افزار CE-QUAL-WR2Rبرای مدل سازیهای کمی وکیفی مذکور استفاده شده است. دادههای استفاده شده در مرحلهکالیبراسیون نیترات مخزن سد مربوط به ۸۴/۳/۱۱ تا ۸۵/۱/۲۰ می باشد و در دوره صحت سنجی از داده های نیترات مربوط به ۸۵/۱/۲۰ تا ۸۵/۷/۱۶ استفاده شده است. نتایج صحت سنجی نشان داد این مدل توانایی شبیه سازی نیترات را به نحو مطلوبی داراست. در ادامه تغییرات طولی آمونیاک مورد مدلسازی قرار گرفت که نتایج صحت سنجی مدل نشان داد که مدلسازی به نحو بسیار مناسبی انجام شده است. مقدار نیترات با توجه به نمودارهای واسنجی و صحت یابی و در نظر گرفتن استانداردهای موجود برای آبهای آشامیدنی در آبهای سطحی حداکثر می تواند تا ۵۰ میلیگرم در لیتر باشد کهدر بازه های مطالعاتی در حد مطلوبی قرار دارد و برای مصارف کشاورزی با توجه به استانداردFAO در صورتی که مقدارنیترات کمتر از۵meq/lit باشد قابل استفاده است که تمامی بازه ها در این محدوده مجاز قرار دارند. در نمودارهای شبیه سازی شده آمونیاک در مرحله واسنجی و صحت یابی، مشاهده می شود با توجه به استانداردهای موجود برای آب های آشامیدنی ، حد مجازآمونیاک۰/۵ میلیگرم در لیتر است که غلظت این پارامتر در بازه های مطالعاتی در حد مجاز می باشد.