سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داریوش مولا – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز
محمود بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دا
کیومرث بدر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دا

چکیده:

بحث انتقال جرم در میکرو حفرات امروزه در بسییاری از کیاربرد هیای تیندتی دارای نقیا بسییار مهمیی درطراحی و توسده ی فرایند ها هستند. در بیشتر کاربرد های تیندتی و طییدیی، تییییرات دمیا و ،لایت، ایجیادپتانسیل برای حرکت کرده و بنابراین درون میکرو حفرات، سیال جریان خواهد داشت. حفره های خیایی کیه از داخل به هم متصل هستند، مسیر عیور جریان یک یا تدداد بیشتری سیال را از داخل ماده ایجاد می کند. ایین سیال می تواند فاز گاز یا مایع یا هر دو باشد. از آنجا که استفاده از مدیسازی و مدل ریاضیی بیه عنیوان ابی اری کارآمد در مطایدات انتقال جرم در محیطهای متخلخل رایج بوده، به بررسی نفوذ گاز دی اکسید کربن در درونمحیط متخلخل ز،ال می پردازیم. ز،ال به عنوان یک ذخیره کننده پایدار گاز CO2 توانایی ذخیره سیازی ایین گاز را دارا می باشد . با استفاده از مدادیه دارسی و مدیسازی نفوذ و انتقال جرم جریان، نتیایج میورد وییویی کیه عموما با داده های آزمایشگاهی و کارهای تجربی مطابقت دارد حاتل می شود. گاز CO2 با نفیوذ درون میکیرو حفرات و جذب در ز،ال به مدت بسیار طولانی وابلیت ذخیره سازی در ز،ال را دارا می باشند