سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسنا دارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه کاشان،
علی اکبر عبدالله زاده – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه کاشان

چکیده:

عملکرد فلوتاسیون ستونی تا حد زیادی به شرایط هیدرودینامیکی فرآیند از جمله ماندگی گاز، دانسیته ناحیه جمع آوری، دانسیته ناحیه کف و اختلاف فشار وابسته است. در این تحقیق، تعداد ۲۱ آزمایشبا ۵ تکرار با استفاده از روش طراحی آزمایشسطح پاسخ روشCCD به منظور بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی ستون (نرخ هوادهی۰/۷۸-۱/۳(cm/s) نرخ جریان آب شستشو ۰/۲ –۰/۱ cm/s نرخ جریان خوراک۰/۳۹-۰/۹۱cm/s) و ارتفاع کف ۴۵-۶۵cm) بر شرایط هیدرودینامیکی فرآیند دریک سلول فلوتاسیون آزمایشگاهی با قطر ۱۰ و ارتفاع ۴۰۰ سانتی متر بر روی نمونه کنسانتره روی مرحله رافر واحد فلوتاسیون روی کارخانه ایرانکوه انجام شده است. برای هریک از پارامترهای هیدرودینامیکی ستون، مدلی براساسپارامترهای عملیاتی با استفاده از روش سطح- پاسخ ارائه شد. نتایج نشان داد که تأثیرگذارترین پارامترها بر ماندگی گاز، دانسیته ناحیه جمع آوری، ارتفاع کف و نرخ آب شستشو، و بر دانسیته ناحیه کف، نرخ هوادهی است