سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی کریمی – کارشناس ارشد سواحل، شرکت فرادریا عرشه
امین ایلیا – مدیر بخش سواحل، شرکت فرادریا عرشه
احمد شانه ساززاده – استادیار گروه عمران، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این پژوهش که بخشی از مطالعات مربوط به پروژه پایش و مانیتورینگ سواحل کشور میباشد، سواحل منطقه پارسیان در خلیج فارس، از نقطه نظر رسوب گذاری و فرسایش مورد برررسی قرار گرفته و تغییرات خط ساحلی در چند نقطه شاخص در این منطقه با استفاده از تصاویر ماهوارهایو هوایی موجود مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. همچنین جهت مدلسازی عددی نرخ انتقال رسوب، دادههای نمونه برداری شده رسوبات منطقه همراه با اندازه گیریهای پروفیل عمق سنجی ساحل به عنوان ورودی مدل عددی LITDRIFT مورد استفاده قرار گرفته و نرخهای بدست آمده از مدل با استفاده از روابط تجربی و مشاهدات مورفولوژیک مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج مدلسازیها و تحلیل های انجام شده نشان میدهد که سواحل پارسیان عموماً سخت و کمتر فرسایش پذیر بوده و پتانسیل نرخ انتقال رسوب بدست آمده در حدود ۰۰۱۱۱ مترمکعب در سال میباشد