سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پویان قابضی – دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد گلزار – دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده مهندسی مکانیک،استادیار
Daniel blair mastbergen – آمریکا، دانشگاه کلورادو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشجوی دکتری

چکیده:

در طی فرآیندهای تولید کامپوزیت، ازجمله عواملی که بر روی زمان پرشدن قالب تاثیر گذار است، رفتار مربوط به نفوذپذیری الیاف مورد استفاده در فرآیند میباشد. فشار اعمالی یکی از عواملی است که بر مقدار نفوذپذیری اثرگذار است و در فرآیند هایی، که عامل محرک رزین، فشار خلا میباشد، این پدیده نقش مهمی ایفا میکند. دراین پژوهش تغییرات نفوذپذیری برای چهار نوع الیاف مختلف که تحتفشار قرار گرفتهاند، اندازه گیری شده است و سپس براساس دادههای تجربی مربوط به تغییرات نفوذپذیری، برای هر نوع الیاف، منحنیهای مربوطه با استفاده از درونیابی رسم شده و برای هر نمونه مدلی مربوط به رفتار آن بدست آمده است. در انتها خروجیهای مدل برای چند نمونه مورد بررسی قرار گرفته تا دقت آن مورد ارزیابی قرار گیرد، نتایج نشان داد که این مدل با خطای کمی میتواند تغییرات نفوذپذیری را پیشبینی کند.