سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید سعید قنادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
اردشیر هزارخانی – استاد دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

تجربیات نشان میدهد که در بسیاری از موارد، به ویژه درفعالیتهای اکتشافی، دادههای یک جامعه از توزیع طبیعی تبعیت نمیکنند و برای این عدم تبعیت و انحراف از حالت نرمال دلایل مختلفی مطرح گردیده است. یکی از دلایل عمده انحرافاز نرمال جوامع، معمولاً ترکیب و یا اختلاط دو یا چند جامعه آماری میباشد و از دیگر عواملی که میتوان برای این منظور در نظر گرفت گرایش لگاریتمی بودن دادهها به توزیع طبیعی است. لذا در این تحقیق به مطالعه و بررسی جوامع موجودبرای عنصر مس در ۹ گمانه حفاری شده در محدوده پرکام در استان کرمان پرداخته شده است. بدین گونه که ابتدا بهشناسایی جوامعی پرداخته میشود که از حالت نرمال تبعیت نمیکنند و از پس تعیین عاملی که موجب این عدم تبعیتگردیده، سعی میشود با استفاده از روش جداسازی تفریق در حالت اختلاط جوامع، لگاریتمگیری در حالتی که لگاریتم دادهها به توزیع طبیعی گرایش دارد و افزوردن ثابت افزودنی در توزیع لگاریتمی سه متغیره، به رفع این عوامل پرداخته شود، تا بتوان با استفاده از جداول ارائه شده توسط سیشل و روش پیشنهادی سینکلر، محاسبه مناسبی از تخمین میانگین و واریانس از جوامعی که از توزیع نرمال تبعیت نمیکنند، داشته باشیم. درنهایت پس از بررسیهای انجام شده بر روی عنصرمس در این ۹ گمانه ، متوجه شدهایم که عیار عنصر مس در هر ۹ گمانه از حالت نرمال پیروی نکرده و همگی دارای توزیع لاگ نرمال بودهاند، سپس برای هرجامعه با توجه به لاگ نرمال بودن توزیع آنها مشخصات دقیقی چون میانگین، میانگین لگاریتمی، حدود اطمینان در سطح اعتماد ۹۵ درصد، واریانس لگاریتمی، شاخص انحراف از نرمال و بهترین شاخص انحراف از نرمال، محاسبه و گزارش شده است