سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حجت الله حبیبی پور – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
سعید دائی کریم زاده – استادیار دانشگاه واحد خوراسگان

چکیده:

دردنیای رقابتی امروز مشتریان درکانون اصلی توجه شرکت ها قراردارند و رضایتمندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان ها است به همین دلیل درروندهای کسب وکارجدید به دست آوردن رضایت مشتری جایگاهی مهم و حیاتی دراهداف سازمان به خود اختصاص داده است دراین راستا هدف اصلی از این پژوهش ارایه الگویی کاربردی برای ارتباط با مشتری رویکرد روانشناسی تحویلداران بانک تجارت می باشد پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و مطالعه ای توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شد هاست جامعه آماری این تحقیق تحویلداران شاغل در شعب بانک تجارت شهراصفهان و مشتریان حقیقی این شعب می باشد ابزار گرداوری داده ها جهت ارزیابی مولفه های الگوی مذکور پرسشنامه بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار sPSS و با روش آزمون میانگین یک جامعه آزمون t و آزمون فریدمن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.