سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

پوریا محمدیان – کارشناس ارشد مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل
محمدباقر اسدی – کارشناس ارشد مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل
زهرا مبینی – کارشناس ارشد فیزیکماده چگال، معاونت حمل ونقل وترافیکشهرداری منطقه

چکیده:

دراین مطالعه با بررسی وضعیت پارک حاشیه ای در معابر منطقه یکشهرداری تهران انواع روشهای تامین پارکینگ مورد بحث قرار می گیرد. پس از تعیین میزان تقاضا و عرضه در معابر اصلی منطقه،میزان کمبودرا در هر یک از معابر منطقه تعیین می کنیم. پس از آن روشهای متداول در رفع معضل شامل ساخت پارکینگطبقاتی، پارکبان و پارکومتر مورد بحث وبررسی قرار می گیرد ودر انتها راهکارهایی جهت اجرایبهینه طرح پیشنهاد می گردد.