سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

داریوش پورسراجیان – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی امام جوادع
مژگان سلطانی علی آبادی – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی

چکیده:

دانش برای هرسازمانی به عنوان یک مزیت رقابتی و یک قدرتبه شمار می رود اما درسالهای اخیر شعار دانش قدرت است به شعار تسهیم دانش قدرت است تغییر یافته است یکی از اهداف اصلی مدیران دراستفاده ازمدیریت دانش درسازمان ها بهبود تسهیم دانش بین افراد ردسازمان و همچنین بین افراد و سازمان به منظور ایجاد مزیت رقابتی می باشد با توجه به اینکه امروزه تسهیم دانش امری حیاتی قلمدادمی شود عدم شناسایی موانع و مشکلات مربوط به آن فرایند تسهیم دانش را با مشکل مواجه می نماید محقق با انجام این پژوهش سعی کرده است تا موانع موجود برسراه تسهیم دانش را شناسایی کرده و ارتباط آنها را با تسهیم دانش و نیز با یکدیگر مورد بررسی قرار داده و بدنبال آن مدل جدید و جامعی از موانع تسهیم دانش را ارائه دهد ابتدا به کمک پرسشنامه طراحی شده براساس طیف لیکرت و بکارگیری نرم افزار spss عوامل موثربرتسهیم دانش را درپنج بعد عوامل انسانی فرهنگی ساختاری و سیستم و فناوری و استراتژیهای رهبری شناسایی کرده و سپس به کمک آزمون فریدمن این عوامل را اولویت بندی خواهیم کرد تا به کمک این عوامل و با توجه به اولویت آنها فرایندهای تسهیم دانش بطورموثرتری را درسازمان پیاده س ازی شود.