سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

پرگل قوام مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه بیولوژی دریا حصارک
محمدحسن شاه حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس. گروه میکروبیولوژی
غلامحسین وثوقی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
ساناز آزادبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه بیولوژی دریا حصارک. تهر

چکیده:

بعد از مرجان های سخت، مرجان های نرم دومین کفزی متداول در آبهای اقیانوس هند – آرام می باشند [ ۱,۲ ]. خلیج فارس به علت قر ار گرفتن در عرص های جغرافیایی نیمه گرمسیری و داشتن دامنه ی وسیع تغییرات دمای آب، .[ شوری بالا باعث گردید که آبسنگ های این ناحیه همواره تحت استرس های محیطی باشند [ ۳ در این تحقیق برای اولین بار شناسایی کلادهای Symbiodinium به روش مولکولی در مرجان های نرم خلیج فارس انجام گرفته است. ۳ گونه از مرجان های نرم شمال و شمال شرق جزیره ی لارک در خلیج فارس جمع آوری شده است . زیر واحدبزرگ ریبوزومی ۲۸s با استفاده از روش زنجیره ای پلیمرازPCR) تکثیر شده و سپس با استفاده از آنالیز فیلوژنی سکانس زیر واحد بزرگ ریبوزومی۲۸s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.بر روی مرجان های نرم مورد مطالعه کلادDشناسایی شده است . غالب بودن کلاد D به علت درجه حرارت بالای خلیج فارس در مرجان های نرم آن کاملا طبیعی می باشد