سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

چکیده:

توسعه روستایی به عنوان هدف توسعه و یا راهبرد دستیابی به آن در بسیاری از کشورهای جهان بویژه کشورهای در حال توسعه که بخش زیادی از جمعیت آنها در روستاها زندگی می کنند مورد تاکید است.با توجه به نقش روستاها در دستیابی به توسعه اقتصادی-اجتماعی کشوربررسی عوامل و چالش های توسعه روستایی در برنامه ریزی های کلان کشور که در چهارجوب نظام سیاسی،اقتصادی-اجتماعی کشور تعیین می شود مورد توجه بیشتری قرار گیرد که اقدامات لازم جهت برطرف کردن موانع رسیدن به توسعه روستایی را تا حداقل ممکن کاهش داد.از آن جا که روستاها بستر اولیه و ضروری همه جانبه در توسعه ملی کشور محسوب می شوند باید روستا را با یک دید ژرف و تخصصی به آن نگریست .این تحقیق با هدف شناخت ،نقد و تحلیل عوامل مهم در توسعه روستایی و چالش ها و کمبودهای آن،با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است و از نظر ماهیت و روش گردآوری اطلاعات از تکنیک کتابخانه ای – اسنادی بهره گرفته است. و برای دستیابی به توسعه روستایی چالش های عمده آن معرفی و پیشنهاداتی جهت تحقق راهبرد توسعه روستایی بیان شده است.