سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یوسف صوفی – عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور
امامعلی عاشری – استادیار دانشگاه پیام نور
اکبر صوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالهادی حسن پور – کاشناس مدیریت بازرگانی

چکیده:

قاچاق کالا اثرات نامطلوبی برکارکرد سیاستهایتجاری و اقتصادی دارد از این رو برای حمایت واقعی از اقتصاد کشور مبارزه با قاچاق کالا ضرورت پیدا می کند درشهرستان سردشت به علت نزدیکی به کشور عراق قاچاق افزایش داشته و بسیاری از مردم به این شغل روی می آورند هدف ازاین تحقیق شناسایی عوامل موثربرقاچاق کالادرشهرستان سردشت میباشد برای دستیابی به این هدف هفت فرضیه تنظیم و برای آزمون این فرضیه ها پرسشنامه ای شامل ۳۱ سوال طراحی گردید پس ازسنجش رواییو پایایی پرسشنامه دراختیار نمونه آماری که تعداد آن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ۷۰ نفر براورد گردید قرارگرفت پس ازجمع آوری پرسشنامه ها اطلاعات حاصله تلخیص و طبقه بندی شد سپس برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روشهای اماری توصیفی استنباطی آزمون همبستگی پیرسون و ازمون خی دو استفاده گردید.