سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید جمالیان – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
علی قاسمی – استادیار، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
ابراهیم پایمزد – مربی، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

فریت استرانسیوم دارای ساختار هگزاگونال مگنتوپلمبیت (نوعMاست. این فریت به دلیل ناهمسانگردی کریستالی بالا،نیروی وادارندگی زیاد، مغناطش بالا، پایداری شیمیایی و مقاومت در برابر خوردگی، کاربرد زیادی در صنایع مایکروویو،مغناطیسهای دائمی، موتورهای الکتریکی و غیره دارد. در تحقیق حاضر اثر افزودن کاتیونهای قلع، تیتانیم و منگنز درهگزافریت استرانسیوم که به ازای مقادیر ۲/۵,۱/۵,۰/۵ ,۰x=به روش سل- ژل احتراقی تهیه شد، مورد مطالعه قرارگرفت. شناسایی فازهای موجود توسط پراش پرتو ایکسXRD)صورت گرفت. اندازه و مورفولوژی ذرات فریت توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانFESEM)بررسی گردید.گروههای عاملی ایجاد شده در فریتتوسط طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمزFTIR) شناسایی شد. منحنیهای پسماند مغناطیسی نمونههای فریت، توسط مغناطومتر ارتعاشی نمونهVSM) ترسیم شد. به منظور بررسی خواص مایکروویو، ذرات فریت به میزان ۷۰ به ۳۰ درصد وزنی با پلی ونیل کلرایدPVC)مخلوط و منحنیهای تلفات انعکاسRL)رسم گردیدند.