سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

ولی مراد کیانی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
مجتبی زارع خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
حیدر چوپانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه کارآفرینی و توسعه آن در سازمانها دارای نقش غیرقابل انکاری در رشد اقتصادی کشورها می باشد. تجربه موفق کشورهای پیشرفته در عرصه های اقتصادی نشان داده است که تنها در صورت نهادینه کردن و کاربست فرایندهای کارآفرینی در سازمان ها است که می توان به استقبال تغییر و تحولات اقتصادی در سطح جهانی رفت و در سطحی خردتر مشکلات مربوط به اشتغال زایی در کشور را حل و فصل نمود. لذا با توجه به اهمیت موضوع در پژوهش حاضر ضمن پرداختن به الزامات کارآفرینی و توسعه آن در سازمانها، پیامدهای حاصل از توسعه کارآفرینی در سازماها را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. روش انجام ژوهش تحلیل اسنادی و مبتنی بر ادبیات نظری بوده و به منظور گرد آوری داده ها جهت پاسخگویی به سئوال های پژوهش اسناد و مدارک موجود گرد آوری شده و به شیوه کیفی تحلیل گرده اند. نتایج نشان می دهد که الزامات کارآفرینی سازمانی عبارت از: الزامات فردی ( آموزش، ریسک پذیری، آینده نگری و …) الزامات سازمانی (حمایت مدیریت عالی، ساختار سازمانی و …) و الزامات محیطی ( فضای رقابتی، پویایی و …) می باشد و همچنین نتایج نشان داد که پیامدهای توسعه کارآفرینی سازمانی عبارت از: اشتغال زایی، بهره وری و … می باشد.