سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بختیاری غریبدوستی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی –
عبداله محمدی –
سیدحبیب شجاعی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی درارقام کلزا و نیز شناسایی صفات موثردرتحمل به خشکی تحقیقی با استفاده از ۱۰ رقم کلزا تحت شرایط نرمال و تنش خشکی درسال زراعی ۸۹-۸۸ صورت گرفت آزمایشات درقالب طرح بلوکهای کامل تصافدی با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج به اجرا درآمد درهر آزمایش عملکرددانه درکرت تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی ارتفاع بوته تعدادغلاف درساقه اصلی طول غلاف عملکرد دانه دربوته تعداددانهدرغلاف شاخص برداشت وزن صددانه تعدادغلاف درساقه فرعی و تعدادساقه فرعی مورد بررسی قرارگرفت نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین راقام کلزا ازلحاظ اکثر صفات اختلاف معنی دار می باشد مقایسه میانگین ها به روش ازمون چنددامنه دانکن درسطح احتمال ۵ درصد درشرایط نرمال آبیاری نشان داد که بیشترین میزان عملکرد دانه مربوط به ارقام لیکورد هایولا ۳۰۸ زرفام و اکاپی به ترتیب برابر ۸۷۵٫۷ ، ۸۲۰٫۱ ، ۷۱۲٫۷ ، ۶۶۴٫۸ گرم درمتر مربع بود.