سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مصطفایی پور – استادیار دانشگاه یزد
فرزانه شاکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
مونا میرغنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
فرزانه حشمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درایران تجارت الکترونیکی هنوز درمراحل اولیه توسعه خودش است چرا که هنوز مردم و بالطبع بنگاه های اقتصادی دارای امکانات کافی استفاده از آن نمی باشند با توجه به اهمیت فراوان آن این موضوع درمقاله حاضر مورد بحث قرارمیگیرد دراین تحقیق سطح دانش و استفاده مردان و زنان شهر یزد بصورت مجزا دررابطه با موضوع تجارت الکترونیک بررسی شده است مردم یزد شهری که همه ادیان بطور مسالمت امیزدرآن به دادوستد می پردازند بعنوان جامعه تحقیق انتخاب شده است تحقیقات با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی برای شناسایی موانع و سطح فرهنگ ودانش مردان و زنان از تجارت الکترونیک با برداشتهای مثبت و منفی انجام شد و با نرم افزار spss مورد تحلیل قرارگرفت این مطالعه نشان دادکه فقدان دانش مورد نیاز مانند اینتر نت کامپیوتر آموزش و پرورش و زبان انگلیسی به ویژه درزنان موانع عمده ای از توسعه و فراگیر شدن تجارت الکترونیک است.