سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عین الله حسامی – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نعیم لویمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان

چکیده:

به دلیل افزایش جمعیت، تولید مواد غذایی از لحاظ کمیت و کیفیت و توزیع مناسب آن در جامعه یکی از مهمترین اولویت های کشاورها است که بایستی با رویکردی نو مورد بررسی قرار گیرد . اما امنیت غذایی به معنای دسترسی همه مردم به غذای سالم می باشد به گونه ای که این امکان دسترسی در همه اوقات ودرطول سال فراهم گردد از سوی دیگر با افزایش جمعیت جهان و به تبع آن فزونی نیاز غذایی، مسأله امنیت غذایی اهمیات بیشتری می یابد.در این مقاله سعی شده است که به مطالعه امنیت غذایی و عوامل موثر بر آن و رابطه جدایی ناپذیر آن با صنایع کشاورزی پرداخته شود، چرا که هر دوی این موارد، جزیی از توسعه کشوردرسطح کلان محسوب می شوند. بنابراین امنیت غذایی بدلیل محدودیت مناابع تولید ( آب ، زمین ، انرژی و…(ازیکسو و رشد جمعیت، ازسوی دیگردر معرض خطر می باشد . به همین دلیل امنیت غذایی مورد توجه تمام دنیاست و این نقیصه با تعامل صنعت وکشاورزی بویژه مکانیزاسیون کشاورزی در مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و انبارداری و پس از آن فراوری ، بسته بندی و تبدیل قابل حل می باشد . در این مقاله سعی شده است چالش های پیش روی صنایع کشاورزی و امنیت غاذایی ماورد بررسای قارار داده شاود.در پایاان ماوارد و پیشنهاداتی برای افزایش امنیت غذایی ارائه شده است.