سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد باقری سیدشکری – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
طاهر صفرراد – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تهران
عبدالکریم ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران

چکیده:

زاگرس چین خورده به دلیل ویژگی های زمین شناسی، ژئومورفولوژیکی و اقلیمی دارای منابع آب کارست غنی می باشد. به علت ویژگی های پهنه های کارستی چشمه های کارستی به نوسانات اقلیمی از جمله ترسالی ها و خشکسالی ها واکنش نشان می دهند. هدف از این پژوهش شناخت نوسانات دبی و رفتار چشمه های کارستی گیلانغرب نسبت به رخداد ترسالی می باشد. در همین راستا با استفاده از شاخصSPIسال۸۱-۸۰به عنوان سال ترسالی و سال ۸۲-۸۳به عنوان سال نرمال انتخاب گردید. میزان دبی و بارش این دو سال با میانگین ۱۲ ساله مقایسه و میزان تاثیرپذیری سراب گیلانغرب از ترسالی مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که دبی سال ۸۰-۸۱ به ترتیب نسبت به میانگین ۱۲ ساله و سال نرمال ۸۲ -۸۳ ۳/۷۱% و ۱۱/۵۷% افزایش داشته است همچنین آبدهی چشمه گیلانغرب درسال ۸۰-۸۱ به ترتیب ۱/۰۷۱/۱۵۲ و ۲/۵۷۱/۶۱۳ متر مکعب نسبت به میانگین ۱۲ ساله و سال ۸۲-۸۳افزایش داشته است. که این امر حاکی از تاثیرپذیری چشمه گیلانغرب از وقوع نوسانات بارشی و بخصوص رخ داد ترسالی می باشد. بنابراین نمی توان دوره زمانی برای واکنش چشمه گیلانغرب نسبت به رخداد ترسالی تعیین نمود و واکنش آن همزمان می باشد. دلیل این امر را می توان در ویژگی های ژئومورفولوژی کارست منطقه جستجو کرد و ژئومورفولوژی کارست توسعه یافته پهنه های کارستی تغذیه کننده چشمه عامل اصلی واکنش سریع آبدهی این چشمه به رخداد ترسالی می باشد