سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی معتمدزادگان – عضو هیئت علمی گروه علوم صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
سارا عسگری – دانشجوی کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی

چکیده:

یکی ازموضوعات مهم علوم و صنایع غذایی مبحث سموم طبیعی می باشد اهمیت این سموم علاوه بر نقش ضدتغذیه ای و ضدسلامتی در صنعت نیز بسیار قابل توجه است به این دلیل متخصصین صنایع غذایی سعی در شناخت ساختار شیمیایی منابع مهم و نقشهای ضدتغذیه ای آنها داشته اند این سموم برحسب ویژگیهای مشخص خود در دسته ج ات مختلف طبقه بندی و بررسی میشوند از جمله ی این ترکیبات می توان به گوسیپول بازدارنده های پروتئاز ، سیانیدها و گواتروژن ها اشاره کرد با توجه به مطالعاتی که دراین زمینه صورت گرفته است منبع غالب این سموم طبیعی گیاهان بوده و حیوانات و انسان ها با مصرف این مواد که به عنوان ترکیبات دفاعی گیاهی محسوب می شوند در معرض اثار سوء انها قرار میگیرند. این اثار سو گاهی میتواند مانند مسمومیت مزمن سیانید بسیار شدید باشد و یا گاهی مانند سوء هاضمه گوسیپول دارای تاثیرات ضدسلامتی خفیف تری باشد.