سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا طباطبایی نژاد – استادیار دانشگاه صنعتی سهند
سعیده رعیت دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

قبل از سال ۱۹۷۰ اولین گزینه در جهت افزایش بهر هبر داری از مخازن نفت وگاز،گاز طبیعی بو د. مصارف خانگی و صنعتی و شوک حاصل از تحریم نفتی اعراب باعث بالا رفتن قیمت گاز طبیعی شد بنابراین تحقیقات برای پیدا کردن ماده جایگزین شدت گرفت. نیتروژن. با توجه به دردسترس بودن، ارزانی و درصد مورد قبول بازیافت، به عنوان سیال تزریقی مناسب در مخازن مختلف مطرح و مورد استفاده بوده است . نیتروژن توسط گازهای سوختنی و جداساز های هوا در حجم فراوان تولید می شود .با توجه به اینکه مخازن زیادی در ایران شرایط تزریق نیتروژن را دارمی باشند و ازآنجا که عمده مخازن ترکدار ایران نیاز به روشها ی بازیافت ثانوی ه و ثالثیه دارند، لازم است مطالعات جامع در این زمینه انجام گیرد. اب هجوت هب بررسیهای انجام شده و مطالعه مقالات و بررس ی معای ب و مشکلا ت تزریق نیتروژن، سناریوی تزریق نیتروژن به منظور بهبود فشار ، برای افزایش بازیاف ت در مخازن بویژه برای مخازن ایران مناسب میباشد . هدف از ارائه این مقال ه، بررسی اثر تزریق نیتروژن بر رفتار یکی از مخازن ایران م یباشد . تزریق نیتروژن در کلاهک گازی به منظور بهبود فشار صورت گرفته است . به منظور بررسی اثر تزریق گاز نیتروژن از آنالیز حساسیت پارامترهای عملیاتی ریت و فشار استفاده می کنیم . تغییر پارامترهای ریت و فشار چاههای تولیدی برای مطالعه اثر تزریق نیتروژن بر فشار مخزن ، میزان تولید ، میزان بازیافت ، میزان آلودگی نفت و گاز تولیدی با گاز تزریقی و تغییرات سطح تماس نفت- گاز صورت می گیرد . همچنین صورت می گیرد . Co مقایسه ای بین گازهای تزریقی نیتروژن ، گاز طبیعی و۲ یم نتایج شبیه سازی نشان دهد ک ه تزریق نیتروژن سبب افزای ش ضری ب بازیافت مخزن م یشود و افزایش فشار و دبی تولیدی با تزریق نیتروژن بیش از تزریق دو گاز دیگر م یباشد همچنین تزریق نیتروژن سبب بهبود مکانیسم تخلیه ثقلی م یشود و میزان نفت بیشتری از ماتریسها تولید م یشود و نفت باقی مانده کاهش م ییابد .مقایسه تزریق نیتروژن با دو گاز دیگر نشان م یدهد که سیال موجود در ماتریس با تزریق نیتروژن سریعتر تخلیه م یشود .