سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن شاطریان – عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
محمود گنجی پور – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
امیر اشنویی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

گردشگری یکی از واقعیت های اقتصادی- اجتماعی انکار ناپذیر دنیای کنونی ماست. این فعالیت پاسخی است به نیازهای درونی انسان ها جهت تمدد اعصاب، استراح، آشنایی با فرهنگ ها و بهره مندی از زیبایی ها،ولی باید توجه داشت که گردشگری یک نظام پیچیده ای است که رقابت در عرصه آن بدون انجام تمهیدات لازم و بدون درک نیازها و اقتضائات آن غیر ممکن خواهد بود. چرا که توسعه گردشگری مستلزم نگرشی جامع و سیستماتیک به همه عناصر تشکیل دهنده آن و روابط متقابل مبدا و مقصد می باشد. گردشگری روستایی یکی از شاخه های صنعت گردشگری است که با توجه به ظرفیت های طبیعی و فرهنگی موجود در روستاها، می تاند نقش مهمی در تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال و درآمد برای روستائیان، حفاظت از میرات طبیعی، تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش ها و میزان حمایت ساکنان از توسعه گردشگری در نواحی روستایی شهرستان کاشان می باشد. جامعه آماری کلیه روستاهای شهرستان کاشان مشتمل بر ۵۲ روستا می باشد. حجم نمونه پژوهش با استفاده از روش کوکران ۳۲۴ نفر تعیین شده است. در پردازش دادهها، با بهره گیری از نرم افزار SPSS ، با توجه به سطح سنجش متغیرها، از روش های آماری توصیفی و آماره های استنباطی (کندال و اپیرمن) استفاده شده است. نتایج تحقق نشان می دهد ساکنان مناطق روستایی شهرستان کاشان مرحله خوشنودی و رضایت از مدل شاخص رنجش داکسی را طی کرده و به مرحله بی تفاوتی سوق دارند.