سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید هاشمیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سیمین شمس – مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

در بحث فرهنگ و حسابداری، اهمیت مقوله رعایت اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران در این حیطه بر کسی پوشیده نیست و همواره تبیین کنش، رعایت اخلاق حرفه ای و اصول و ضوابط کاری و قوانین حاکم بر اینرفتارها، توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده است. این مقاله سعی دارد تا میزان تمایل دانشجویان رشته حسابداری به کجروی در این حرفه را مورد بررسی و سنجش قرار دهد. این پژوهش که با روش پیمایشی و بااستفاده از پرسشنامه انجام شده است، تاثیر نگرش، هنجارهای ذهنی، برداشت ذهنی از کنترل رفتار، جنسیت و پایگاه اقتصادی-اجتماعی و برخی از متغیرهای زمینه ای بر تمایل به کجروی دانشجویان حسابداری را در این حرفهمورد آزمون قرار داده است. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور شهرستان دره شهر تشکیل می دهند. نتایج حاکی از آن است که تمامی فرضیه های مورد نظر، تائید گردیدند وتنها متغیر هنجار ذهنی رابطه ی معکوس و منفی داشت. همچنین بین زنان و مردان از نظر تمایل به کجروی، تفاوتی دیده نشد و افراد دارای پایگاه اجتماعی اقتصادی بالاتر، تمایل بیشتری به کجروی داشتند