سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه عموزاده – دانشگاه پیام نور
سیمین شمس – دانشگاه آزاد اسلامی
بهمن غلامی – دانشگاه پیام نور

چکیده:

امروزه کارافرینی به عنوان فرایند نوآوری ازعوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی به شمار میاید و با توجه به روند رشد و توسعه جهانی و با افزایش و گسترش فناوری های پیشرفته نقش و جایگاه کارافرینان بطور فزاینده ای بیشتر شده است دراین میان ویژگیهای فردی و شخصیتی افراد برتمایل آنها به کارافرینی که تادرجه زیادی رفتار آنان را تحت تاثیر قرارمیدهد اهمیت بسیارزیادی دارد بنابراین این پژوهش با هدف بررسی و سنجش تاثیر ویژگیهای شخصیتی افراد برتمایل آنها به کارافرینی درشهرستان ابدانان صورت پذیرفته است روش تحقیق دراین پژوهش ازنوع پیمایشی است و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان آبدانان می باشند که با ا نتخاب حجم نمونه ۲۰۰ نفر ازطریق فرمول کوکران با نمونه گیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند.