سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نظم فر – استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه محقق اردبیلی،)
فتح الله ویسی ناب – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه محقق اردبی

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، تعین سطح توسعه یافتگی )رتبه بندی کردن( شهرستان های استان کردستان، بر اساس شاخصهای مختلف اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و زیربنای است. برای دستیابی به اهداف مورد نظر اینپژوهش، از روش کمی تاکسونومی عددی، که یکی از روش های معمول برای تعیین درجه توسعه یافتگی مناطق است، استفاده شده است. در این پژوهش آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق اسنادی با مراجعه به سازمانهای مربوطه )برنامهبودجه و…(کتابخانه ها و سالنامه های آماری )سرشماری ۵۸۳۱ ( به دست آمد و با توجه به این که جمعیت هر کدام از شهرستان ها با هم اختلاف داشتند، این شاخص ها که مشتمل بر ۰۲ متغیر بودهاند، جهت همسان سازی برای جمعیت ۵۲۲۲۲ هزار نفر محاسبه شده است. که نتایج این پژوهش بیانگرآن است که شهرستان های بیجار و سنندج ازدرجه توسعه یافتگی بالاتری نسبت به دیگر شهرستانها برخوردارند و شهرستانهای سقز و قروه در مرتبه آخر قرار گرفته اند.