سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا رضوانی – دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، گروه آموزشی مدیریت ب
امید یحیی پور – موسسه آموزش عالی غیردولتی- عیرانتفاعی آمل آمل

چکیده:

بسیاری از سازمانها دریافتند که اجرای دورههای آموزشی در جهت تقویت مهارتهای کاری و رفع نیازهای آموزشی کارکنان وگروههای کاری، باعث ارتقای سطح دانش سازمانی شده است. مهمترین خواستههای مدیران ایجاد تغییرات مناسب در کارکنان،گروههای کاری و سازمان است و در این راستا بعد از نیازسنجی آموزشی، اقدام به طراحی و اجرای دورههای آموزشی میکنند، ولی اثربخش بودن این دورهها و ایجاد تغییرات مدنظر، موضوعی است که برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله به شناسایی شاخصهایی برای اندازهگیری اثربخشی دورههای آموزش سازمانی میپردازد و سپس آنها را در سه سطح دستهبندی میکند. ما برایانجام این کار، اجزا و عناصر چندین الگوی رایج و مهم ارزشیابی دورههای آموزشی را در کنار هم مقایسه کردیم و به ترکیب نظرات آنها پرداختیم. در پایان، یک دستهبندی جامع و روشن برای شاخصهای اندازهگیری نتایجی که باید از اجرای دورههای آموزشیبدست آید، ارائه کردیم.