سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – کارشناسی ارشد و دکتری
مائده حمزوی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

پژوهش حاضربه منظور بررسی وتوصیف اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری درتعاون اعتبارثامن الائمه ع استان کرمان انجام گرفته است تحقیق حاضرتوصیفی ازنوع همبستگی می باشد و ازنظر هدف جز تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش تحقیقات میدانی به جمع آ وری داده ها پرداخته است جامعه آماری دراین تحقیق شامل کلیه کارکنان تعاونی اعتبار ثامن الائمه ع در۱۳شعبه دراستان کرمان می باشد که تعداد کل کارکنان ۸۷ نفر است وکل افراد به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند برای توصیف اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری ازپرسشنامه حاوی ۲۹سوالدرمقیاس ۵-گزینه ای لیکرت استفاده شده است یافته های حاصل ازاین تحقیق نشان داد که اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری درتعاونی اعتبار ثامن الائمه ع درسطح بالایی قرار دارد.