سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تینا سالاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمد حسن جوری – استادیار گروه منابع طبیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
علی آریا پور – استادیار گروه مناطقی تردیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محدیه محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

تشخیص و شناسایی روند اکولوژیک گونه‌های گیاهی موجود در یک منطقه، تصویر مشخصی از سیمای پوششی آن منطقه به منظور مدیریت مطلوب ارائه می‌دهد. گله‌های دارویی از جمله گونه‌های موجود در اکوسیستم مرتع هستند که در وضعیت‌های مختلف این اکوسیستم مستقر شده‌اند. بررسی تنوع این دو نهاد در عرصه‌های مختلف مطرح می‌تواند به عنوان شاخصی از آن وضعیت حاد پرت می‌شود. بدین منظور مناطق کوهستانی جواهر ده رامسر انتخاب تحت سه سایت مطالعاتی ( قرق بلند و میان مدت، چرا ) انتخاب شد. با استفاده از روش حداقل سطح و فرمول آماری، اندازه سطح پلات و تعداد آن به ترتیب به دست آمد. شاخص درجه اهمیت منظور بررسی وضعیت اکولوژیک و نیز شاخص تنوع شانون و غنای مارگالف برای هر پرولاپس تعیین شد. با استفاده از روش آنالیز واریانس یک طرف در محیط نرم‌افزاری SPSS ، مقایسه میان تیم‌های سه منطقه انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که در سایت قرق بلندمدت گراس چند سال ( ۵٫۳۷در صد ) ، در سایت میان مدت گراس یک سال و درختچه ایها به ترتیب با ۲٫۴۹ و ۱٫۷۱در صد و سایت چرایی گراسهای چند سال ۷٫۸۹در صد ، فوربهای چند سال ۳٫۲۶ در صد و بوته ایها ۲٫۰۶ در صد بیشترین در صد درجه اهمیت فرم‌های رویشی را تشکیل داده‌اند. مشخصات کلی فیلم شاخص نیز بیان کننده غالبیت گونه‌های Broumus tomentesus و Trifolium repens در کل منطقه بوده است. تنوع، بنا بر تعداد گونه‌ها در سایت قرق بیا مدت بیش از دو سایت دیگر است درحالی‌که یکنواختی در عرصه چرایی بیشتر بوده است. بنابراین شاخص درجه اهمیت و دیگر شاخص‌ها به خوبی توانسته‌اند مفسر خوبی برای تغییرات اکولوژیکی وضعیت پوشش گیاهی منطقه باشند اوباما شناخت و آگاهی از این تغییرات، مدیریت اکولوژیک شعر مراتع نیز در راستای توالی اکولوژی منطقه می‌تواند گام بردارد و به موقع وارد عمل شود.