سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید علی نبوی نیاکی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی – بابل
مجید شهابی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی -بابل
غلامحسن رضایی – نیروگاه شهید سلیمی نکا

چکیده:

این مقاله به بررسی و تنظیم مجدد پارامترهای پایدارساز قدرت نیروگاه نکا و مطالعه هماهنگی عملکرد آن با محدودساز زیرتحریک می پردازد. برای انجام این مطالعات ، ابتدا داده های موردنیاز برای مطالعات دینامیکی واحدها استخراج و سپس برای مطالعات نوسانات کوچک، مدل خطی شده سیستم توربین-ژنراتور نیروگاه نکا به همراه سیستم تحریک استاتیکی و پایدارساز سیستم قدرت توسعه داده شد . دقت مدل توسعه داده شده با نتایج اندازه گیری شده مورد ارزیابی قرارگرفت. مطالعات نوسانات کوچک و نهایتا رفتار دو نوع سیستم پایدارسازقدرت (B, 2B)بررسی گردید . علاوه بر این مدل غیرخطی سیستم توربین -ژنراتور نیروگاه نکا به همراه سیستم تحریک استاتیکی و پایدارساز سیستم قدرت برای مطالعات حوزه زمانی با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC توسعه داده شد. با استفاده از این مدل، مطالعات جامعیجهت بررسی رفتار دینامیکی واحدها صورت گرفت. ارزیابی عملکرد پایدارسازقدرت هر واحد،تحت شرایط مختلف بهره برداری، مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفت. یکی دیگر از مواردی که مطالعات آن ضروری تشخیص داده شد بررسی تداخل احتمالی محدوکننده زیرتحریک با پایدارساز قدرت بود. این مطالعات برای واحدهای با سیستم تحریک قدیم و جدید و تحت شرایط مختلف بهره برداری مورد ارزیابی قرار گرفتند و خوشبختانه هیچگونه تداخل نامطلوبی مشاهده نشد.