سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدباقر سیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیو کشاورزی
حسن عاقل – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
باقر عمادی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

روش بررسی انرژی بطور گسترده برای تحلیل مسائل مختلف درکشاورزی پایدار استفاده میشود مصرف انرژی بویژه سوختهای فسیلی و کود شیمیایی درکشاورزی افزایش چشمگیری داشته و انرژی وارد شده درواحد سطح برای تولید محصول بسیار بیش تر از گذشته است عوامل اصلی افزایش مصرف انرژی دربخش کشاورزی افزایش جمعیت محدودیت زمین های قابل کشت ارزان بودن سوخت و کود و افزایش سطح زندگی و توقعات مردم است مطالعه انجام شده درمورد تعیین نسبت انرژی آفتابگردان دیم درمنطقه کالپوش شهرستان شاهرود صورت گرفت دراین مطالعه انرژی ورودی و خروجی برای واحد تولید آفتابگردان دیم محاسبه شد بیشترین درصد مصرف انرژی به کود شیمیایی با ۵/۱۷درصد اختصاص داشت و انرژی سوخت مصرفی آماده سازی زمین با ۲۹/۶۴ درصددرردیف دوم قرارگرفت