سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نعیمه سماواتیان – کارشناس ارشد
شاهین رفیعی – استاد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه
حسین مبلی – استاد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه

چکیده:

این مطالعه به بررسی تولید و تحلیل هزینه های سیر درشهرستان های همدان و بهار پرداخته است ،زمین های کشت سیر در شهرستان های همدان و بهار ۷۰ % زمین های زیر کشت سیر استان همدان را تشکیل می دهند. میانگین عملکرد سیر حدود۱۶۷۶۸/۸kg ha-1 به دست آمد . هزینه تولید یک هکتار سیر برابرر۶۹۶۹۱۱۰۰ ریال و نسبت سود به هزینه برابر ۱/۳۷ به دست آمده است. همچنین اثر سطح و شهرستان بر عملکرد اقتصادی معنی دار بود و نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد اقتصادی به زمین های بزرگتر از سه هکتار تعلق دارد اگرچه زمین های بزرگتر از دو هکتار در شهرستان همدان و بزرگتر از یک هکتار درشهرستان بهار درکشت سیر عملکرد اقتصادی بزرگتر از یک دارند. آبیاری بارانی کمترین هزینه را و روش کاشت پنوماتیکی بهترین عملکرد محصول را داشته اند. کارایی انرژی سبب افزایش عملکرد اقتصادی شده وبیشترین عملکرد اقتصادی در زمین های با کارایی انرژی بزرگتر از واحد بوده است