سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

یعقوبعلی کرمی – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
مجتبی نوری حسینی – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
رمضان رضازاده – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
یعقوب حسینی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی و تعیین نیاز غذایی خرمای مرداسنگ، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت فاکتوریل شامل ترکیبی از چهار سطح نیتروژن (N0 و N150 و N200 و N250)، سه سطح فسفر (P0 و P150 و P200) و دو تیمار اضافی پتاسیم ( N200 و P150 و K100 و N200 و P150 و K200 ) در سه تکرار، مجموعا ۱۴ تیمار ۰۲ درخت به ازای هر تیمار) بر روی ۸۴ اصله درخت خرمای مرداسنگ به شرح زیر از سال ۷۴ بمدت ۴ سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب به اجرا درآمد. مقادیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم مذکور مربوط به سال اول آزمایش است. در سالهای بعد به ازای هر سال سن درخت به مقادیر سال اول تیمار نیتروژن ( ۰ و ۶۰ و ۱۲۰ و ۱۸۰ گرم نیتروژن)، تیمار فسفر ( ۰ و ۴۵ و ۹۰ گرم فسفر) و تیمار پتاسیم ( ۵۰ و ۱۰۰ گرم پتاسیم) اضافه شده است. نتایج تجزیه آماری چهار سال آزمایش نشان داد که نیتروژن به تنهایی نتوانسته است عملکرد محصول را نسبت به شاهد افزایش دهد، اما در بین چهار سطح مصرفی فاکتور نیتروژن سطح سوم آن (N200) با عملکرد ۱۲۱۳۹/۱ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. فسفر به تنهایی نیز نتوانسته است عملکرد محصول را نسبت به شاهد افزا یش دهد، اما سطح دوم فاکتور فسفر (P150) با تولید ۱۲۱۸۳/۴ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. مصرف نیتروژن همراه با فسفر نسبت به شاهد بطور معنیداری باعث افزایش عملکرد گشته است و بیشترین عملکرد به میزان ۱۳۳۲۹ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار N150 P150 میباشد. مصرف پتاسیم همراه با نیتروژن و فسفر نسبت به شاهد باعث افزایش عملکرد گشته است، اما این افزایش از لحاظ آماری معنی دار نشده است.