سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد افروزیان – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی استان یزد
علی باقری کشکولی – کارشناس ارشد جهاد دانشگاهی استان یزد

چکیده:

باتوجه به مولفه های مورد بررسی نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی می باشد جامعه آماری شهرستان بهاباد و منابع گردآوری اطلاعات مطالعه اسنادو مدارک سرشماریهای نفوس و مسکن مطالعات و برداشت های میدانی می باشد شاخصهای مورد مطالعه درقالب ۹ معیار و ۳۶ شاخص بودها ست دربررسی درجه حساسیت بیابان زایی ازدیدگاه کیفیت اقلیم ۴۴/۳ درصد از مساحت منطقه درکلاس شدت بیابان زایی زیاد و از نظر معیار پوشش گیاهی ۵۵درصددرکلاس شدت بیابان زایی بسیارزیاد قرار میگیرند بطورکلی با توجه به بررسی های انجام شده براساس مدل imdpa 83/6 درصد از کل منطقه درکلاس شدت متوسط بیابان زایی، و مابقی اراضی به وسعت ۱۶/۴ درصد از کل منطقه درکلاس شدت کم بیابان زایی قرارمیگیرند.