سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین برهانی بهابادی – دانشگاه یزد
علیرضا صدیقی انارکی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
احمد میرزایی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

تلفات همواره بعنوان یک عامل مهم درعدم بهره وری از شبکه های برق مطرح بوده است که باعث افزایش هزینه های بهره برداری و توسعه شبکه می گردد مهمترین گام درکاهش تلفات شناسایی عوامل و زمینه های موثر درایجاد تلفات می باشدیکی از عوامل مهم درایجاد تلفات توان راکتیو است که دراین مقاله با معرفی عوامل موثر درکاهش تلفات ناشی از توان راکتیو پتانسیل و اولویت بندی هریک از نقطه نظر بهره برداری و اجرایی برای کاهش تلفات ارایه و سهم مشارکت هریک از آنها درکاهش تلفات بیان می گردد برای دریافت وضعیت بهینه عوامل موثربرکاهش تلفاتناشی از توان راکتیو درشبکه بامدنظر قرار دادن مسائل اقتصادی ازا لگوریتم ژنتیک استفاده شده است پس از بهینه سازی شبکه پایداری استاتیک ولتاژ نیز بررسی شده است سیستم مورد مطالعه این مقاله شبکه انتقال و فوق توزیع برق استان یزد براساس داده های پیش بینی شده سال ۱۳۹۰ آن است برای شبیه سازی ها و پیاده سازی الگوریتم ژنتیک از برنامه DIgSILENT و زبان برنامه نویسی ان DPL استفاده شده است.