سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسد اله میراثی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی
محمد امین آسودار – دانشیار گروه مکانیزاسیون و اقتصاد کشاورزی
عباس عبدشاهی – استادیار گروه مکانیزاسیون و اقتصاد کشاورزی

چکیده:

در مراحل مختلف تولید ضایعات در هنگام برداشت توسط کمباین از عمده ترین مشکلات موجود در فرایند تولید گندم محسوب می شود. لذا شناخت و تعیین میزان ضایعات برداشت از گام های ضروری به منظور دستیابی به راهکارهای کاهش تلفات در این بخش به حساب می آید. اندازه گیری تلفات برداشت گندم در سه شهرستان لردگان، بروجن و شهر کرد از دو نمونه گندم آبی ( امید) و گندم دیم (سرداری) در دو رطوبت ۱۲% و ۱۴% درصد در سال ۹۰ انجام شد. در این مطالعه تلفات برداشت شامل تلفات طبیعی محصول، سکوی برش، خرمنکوب، تفات انتهایی، تلفات شکستگی و تلفات کل بود. این آزمایش در قالب بلوک های کاملا تصادفی و به روش کرت های خرد شده در مکان در چهار تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که اثرات اصلی رطوبت و رقم گندم و همچنین اثرات متقابل رقم رد رطوبت و شهرستان در رقم در رطوبت در سطح ۱% معنی دار شد. بیشترین تلفات گندم مربوط به رقم سرداری در رطوبت ۱۲% برابر با ۶/۲۳ و در رطوبت ۱۴% برابر با ۴/۳۵ درصد بوده است و در رقم امید با رطوبت ۱۲% برابر ۵/۱% و در رطوبت ۱۴% درصد برابر با ۳/۴۶ درصد اندازه گیری شدند. بیشترین میزان تلفات مربوط به سکوی برش به میزان ۵۸/۵% درصد، تلفات واحد خرمنکوب ۶/۱%، تلفات واحد انتهایی ۱۹/۹% و تفات طبیعی محصول ۱۵/۵% درصد از کل تلفات بود. با کاهش رطوبت ۲% درصد در زمان برداشت بیشترین تلفات گندم در رقم سرداری ۱/۸۸ درصد و کمترین تلفات در رقم امید ۱/۶۴% درصد بود.