سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر ثنایی مقدم – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون
حسن عاقل – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
حمید حاج محمدی –

چکیده:

رشدبالای جمعیت بشری و تامین نیازهای غذایی آن بشر را به سمت کشاورزی متراکم سوق داده است کشت گلخانه ای یکی از مهمترین روشهای این نوع کشاورزی می باشد ازطرفی محدودیت انرژی نیز دیگر چالش جدی فراروی بشر است و لذا افزایش عملکرد بدون درنظر گرفتن انرژی مصرفی تقریبا بی معنی به نظر می رسد ازجمله ویژگیهای استفاده از گلخانه تولید بیشتر در زمان دلخواه ولی با صرف انرژی بالاتر نسبت به کشت عادی می باشد لذا تحلیل های اقتصادی و انرژی علاوه برتحلیل های فنی از ضرورت های مهم دربررسی پروژه های گلخانه ای و کشاورزی هستند منطقه موردی این مطالعه شهرستان مشهد می باشد و اطلاعات به روش پرسشنامه ای و مصاحبه ای دررابطه با میزان مصرف نهاده های مختلف درتولید خیارگلخانه ای که عمده ترین محصول مورد کشت گلخانه ای آن شهرستان می باشد دردو دوره کشت پاییزه و بهاره جمع آوری گردید شاخصهای انرژی استاندارد درتولید این محصول تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت