سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جبراییل تقی نژاد – محقق بخش فنی ومهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (
حسین برومند – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
ایرج رنجبر – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

محصول سویا در منطقه مغان غالبا به صورت مستقیم با کمباینهای متداول انجام می گیرد . برداشت سویا با کمباین دارای تلفاتی است این تلفات منجر به کاهش سود می گردد . اگرچه نمی توان تلفات را به صفر رساند ولی می توان آن را در حد مقدارافت در قسمت های مختلف کمباین اندازه گیری و تا حد قابل قبولی کنترل نمود . در این تحقیق با استفاده از یک روش استاندار تلفات برداشت به دو دسته قبل از برداشت ) طبیعی ( و حین برداشت که شامل افت دانه و غلاف در دماغه، افت قسمتکوبش و نهایتا افت قسمت جدا کننده می باشند، تقسیم می شود این تحقیق به صورت طرح فاکتوریل درقالب بلوک های کامل تصادفی اجرا شد فاکتورها عبارت است ار فاکتور درصد رطوبت در سه سطح: الف درصد رطوبت در گستره های ۱۸-۲۰% و۱۲-۱۴% و۸-۱۰%و فاکتور سرعت کوبنده در چهار سطح سرعت rpm 022 112 ب ۰۲۲ ۰۱۲ ج – – – ۱۲۲ ۰۱۲ -۰۲۲ ۰۱۲ در چهار تکرار بود. نتایج تلفات کل ماشینی نشان می دهد انجام عملیات برداشت سویا براساس میزان رطویت دانه از لحاظ آماری در سطح ۱% معنی دار بوده است و بیشترین میزان تلفات کل ماشینی محصول سویا درکمترین نرخ رطوبت به مقدار ۳۲۲ کیلوگرم درهکتار به عبارتی با ۱۲/۹۷درصد مربوط به شرایطی است که رطوبت دانه ۸-۱۰درصد بوده است