سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناهید آملی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
کاملیا خدایی – کارشناس ارشد کنترل و گواهی بذر

چکیده:

اسفناج یکی از مهمترین سبزیجات برگی دنیا از نظر میزان مصرف است. به منظور بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ و فاصله ردیف کاشت جمعیت پیشرفته اسفناج ورامین که از طرح تهیه جمعیت پیشرفته ورامین به روش انتخاب توده ای بدست آمده است. این تحقیق به مدت ۲ سال ازنیمه شهریور سال۱۳۸۶ در ایستگاه زراعی قراخیل انجام گردید. این بررسی در قالب طرح آماری اسپلیت پلات به صورت بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار که فاکتور اصلی تاریخ کشت در چهار سطح (۱۵/۶ ، ۱/۷، ۱۵/۷ و ۳۰/۷) و فاکتور فرعی فاصله ردیف در سه سطح (۳۰، ۴۰و ۵۰ سانتیمتر) در نظر گرفته شد. مقایسات میانگین به روش دانکن انجام شد. بررسی نتایج نشان داد که با کاشت۱۵ شهریور در فاصله ردیف ۳۰سانتیمتر با عملکرد t/h 34/19تن در هکتار، بیشترین محصول حاصل گردید که توانسته است در کلاس A قرار گیرد. همچنین در ماتریس همبستگی بیشترین همبستگی بین صفات پهنای برگ و ارتفاع برگ بوده است. با توجه به نتایج حاصله، این رقم اسفناج محلی ورامین قابلیت معرفی به عنوان رقم مناسب درمازندران را دارا می باشد.