سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مردوارمستعلی بیگلو – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
نصیر مهران بد – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

مقداررطوبت تک لایه ای بدست آمده از طریق مدلهای GAB,BET یک پارامتربسیار مههم می باشد که نشان دهنده ظرفیت جذب جاذب می باشد دراین کارپارامترهای مدلهای BET,GAB که شامل مقدار رطوبت تک لایه ای و ثابت جذب می باشند با استفاده از بهینه سازی بدست آمده و مقایسه شده اند نتایج نشان میدهند که مقدار رطوبت تک لایه ای درهر دو مدل با افزایش دما کاهش می یابند و این مقدار درمورد سیلیکاژل نوع A نسبت به سایر جاذب ها بیشتر میب اشد همچنین نتایج نشان میدهند که مقدار رطوبت تک لایه ای بدست آمده ازمدل BET ازمقدار متناظر آن درمدل GAB کمتر می باشد درصورتی که ثابت شدیت جذب بدست آمده ازمدل GAB کمتر ازمدل BET می باشد.