سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعاد ناصری – کارشناس ارشد رشته آلودگیهای محیط زیست
حسن حسن زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده منابع طبیعی قائمشهر
فروزان فرخیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
سارا سبزعلیزاده – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور

چکیده:

این مطالعه به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین Ni, Pb, Cd, Cr, Cu در رسوبات بستر تالاب رفیع در استان خوزستان انجام شدها ست نمونه برداری بصورت فصلی از رسوبات در ۵ ایستگاه و در ۳ با تکرار در هر ایستگاه در تالاب رفیع انجام گردید میانگین و دامنه غلظت فلزات برحسب mg/kg نمونه خشک برای سرب ۱۰-۳/۵ ۵/۳۵ ، مس ۴۶/۱۵-۲۳/۶۵ ۲۶/۶۲ ، کادمیم ۰/۶۹۴-۰/۰۶۴ ۰/۳۱۳۳ ، نیکل ۱۵/۹۱-۰/۲۷ ۸/۹۶ و کروم ۳۴/۴ -۲۵/۲۰ ۲۷/۰۹ محاسبه گردید. براساس داده های بدست آمده فاکتور آلودگی برای فلزات مختلف از روند زیر برخوردار است Cu> Cr> Pb> Cd> Ni . همچنیندرجه آلودگی Cd در ایستگاه های مختلف از روند زیربرخوردار است: Cd ایستگاه ۲<Cd ایستگاه ۴<Cd ایستگاه ۵<Cd ایستگاه ۳<Cd ایستگاه ۱٫