سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیوا گرجیان – گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
تیمور توکلی هشجین –
محمدهادی خوش تقاضا –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف دما، سرعت و پیشتیمار بر ضریب انتشار رطوبتی موثر زرشک در طی فرآیند خشک شدن، آزمایشی با سه سطح دما (شاملt3= و ۸۰ t2=70 ،t160 درجه سلسیوس ) و سه سطحسرعت (شاملv3= و ۱ v2=0/5 ،v1=0/3 متر بر ثانیه) برای نمونههای شاهد، تیمار شده با شوک حرار تی و امولسیون ۶% کربنات پتاسیم + ۳% روغن زیتون در ۳ تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل اجرا گردید. انتقال رطوبت از نمونهها توسط مدل انتشار فیک بیان شد تا ضریب پخش موثررطوبتDeff) محاسبه شود. بیشترین مقدار این ضریب برای نمونههای تیم ار شده با امولسیون در دمای۸۰و سرعت ۱ متر بر ثانیه و برابر با۹/۶۷×۱۰-۱۲ متر مربع بر ثانیه به دست آمد. تحلیل آماری نشان داد که دما و پیشتیمار بیشترین تاثیر را در کاهش زمان خشکشدن در سطح معنیدار ۱% داشتهاند