سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

راحله فدوی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
علیرضا کیهانی – استادان دانشگاه تهران
سیدسعید محتسبی –

چکیده:

این تحقیق در سال زراعی ۸۶-۸۷ در استان آذربایجان غربی (شهرستان ارومیه ) انجام شد ه و میزان بازده (نسبت) انرژی، بهره وری انرژی و افزوده خالص انرژی برای سیب درختی (رقم های رد و گلدن دلیشز ) محاسبهگردید. در این مطالعه از روش نمونه گیری تصادفی مختلط استفاده شده و در نهایت تعداد ۸۰ پرسش نامه از طریق عملیات میدانی و مصاحبه با باغداران سیب تکمیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین سهم انرژی مصرفی مربوط به انرژی بسته بندی ( ۵۷ درصد) و آبیاری ( ۱۶ درصد) و کمترین مربوط به انرژی غیرمستقیم ماشین، کودحیوانی و حمل و نقل (جمعاً یک درصد) است. کارایی، بهره وری و افزوده خالص کل انرژی به ترتیب ۰/۵۱ و ۰/۳ کیلوگرم بر مگاژول، ۴۹۲۹۱ – مگاژول بر هکتار به دست آمد. بیشترین انرژی مصرفی مربوط به عملیات پس از برداشت ( ۴۱ درصد) بوده و سهم انرژی های مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب ۱۹ و ۸۱ درصد محاسبه شد . تابع انرژی کاب داگلاس تخمین زده شد و نتایج رگرسیون نشان داد که نهاده های انرژی غیر مستقیم ماشین، کود شیمیایی، کود حیوانی و بسته بندی تأثیر معنی داری بر عملکرد سیب داشته اند